Skip to main content

เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ระบบข้อต่อและกล้ามเนื้อ Musculoskeletal Ultrasound

เครื่อง Ultrasound diagnostic คืออะไร?

''

 

คือ การตรวจทางการแพทย์โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงผ่านทะลุเข้าสู่อวัยวะภายในเพื่อจับภาพอวัยวะหรือส่วนต่างๆภายในร่างกาย ซึ่งนอกจากจะใช้ในการตรวจดูทารกในครรภ์ได้แล้ว ยังสามารถใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคหรือเป็นเครื่องมือช่วยให้แพทย์เห็นภาพร่างกายในขณะที่ทำการฉีดยา

 

''

 

แล้วสามารถตรวจวินิจฉัยอะไรได้บ้าง?

1. เส้นเอ็นบริเวณต่างๆ เช่น เอ็นข้อไหล่, เอ็นข้อศอก, เอ็นข้อหน้าเข่า ฯลฯ
2. เส้นใยกล้ามเนื้อที่มีอาการปวด เพื่อประเมินดูถึงความรุนแรงและแนวทางในการรักษา
3. ข้อต่อต่างๆ เช่น การอักเสบของข้อเข่า เพื่อประเมินว่าข้อเข่านั้นมีการบวมจากสารน้ำหรือมีข้อเสื่อมและหินปูนเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

และที่ Rehab care clinic เราก็จะใช้เครื่อง Ultrasound diagnostic ในการนำวิธีในการฉีดยาต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัยในการฉีดยา เช่น การฉีด Prolotherapy, การฉีด Steroid, การฉีด PRP

แล้วมันแตกต่างจากการทำ MRI หรือ X-rays อย่างไร ?

1. เป็นการตรวจที่ปลอดภัย เพราะไม่ใช้รังสีเอกซ์ คลื่นแม่เหล็กหรือคลื่นวิทยุ และไม่มีการฉีดสี ดังนั้นจึงสามารถทำการตรวจซ้ำๆ ได้บ่อยกว่าการตรวจแบบ X-rays และการตรวจแบบ MRI
2. สามารถตรวจได้ทุกเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเช่นเดียวกับการตรวจ x-rays และการตรวจแบบ MRI แม้ความละเอียดชัดเจนของภาพจะเทียบเท่าแต่สามารถประเมินและวินิจฉัยได้เช่นกัน
3. เครื่องอัลตราซาวด์สามารถจับภาพเนื้อเยื่ออ่อนได้ชัดเจนกว่าการตรวจแบบ X-rays
4. ราคาในการตรวจด้วยเครื่อง Ultrasound diagnostic  มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการตรวจแบบ x-rays และการตรวจแบบ MRI ค่อนข้างมาก

 

''