Skip to main content

เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ระบบข้อต่อและกล้ามเนื้อ Musculoskeletal Ultrasound

เครื่อง Ultrasound diagnostic คืออะไร?

''

 

คือ การตรวจทางการแพทย์โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงผ่านทะลุเข้าสู่อวัยวะภายในเพื่อจับภาพอวัยวะหรือส่วนต่างๆภายในร่างกาย ซึ่งนอกจากจะใช้ในการตรวจดูทารกในครรภ์ได้แล้ว ยังสามารถใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคหรือเป็นเครื่องมือช่วยให้แพทย์เห็นภาพร่างกายในขณะที่ทำการฉีดยา

 

''

 

แล้วสามารถตรวจวินิจฉัยอะไรได้บ้าง?

1. เส้นเอ็นบริเวณต่างๆ เช่น เอ็นข้อไหล่, เอ็นข้อศอก, เอ็นรอบข้อเข่า ฯลฯ
2. เส้นประสาท เช่น ประเมินอาการชามือที่เกิดจากการกดทับของเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
3. ข้อต่อต่างๆ เช่น การอักเสบของข้อเข่า เพื่อประเมินว่าข้อเข่านั้นมีการบวมจากสารน้ำ หรือมีข้อเสื่อม และมีหินปูนเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

ที่ Rehab care clinic เราใช้เครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound diagnostic) ในการนำวิถีในการฉีดยา เช่น น้ำเลี้ยงข้อเทียม เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัย และทำให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด

แล้วแตกต่างจากการทำ MRI X-rays หรือ CT SCAN อย่างไร ?

1. เป็นการตรวจที่ปลอดภัย ไม่มีข้อห้ามในการตรวจ เช่น ไม่ต้องสัมผัสกับรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือหญิงตั้งครรภ์ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่หัวใจ หรือผู้ที่ผ่าตัดใส่เหล็กดามที่อวัยวะต่างๆ ทำให้สามารถตรวจซ้ำได้บ่อยกว่าการตรวจแบบ MRI, X-rays หรือ CT SCAN
2. เครื่องอัลตราซาวด์สามารถตรวจเนื้อเยื่อ เส้นเอ็น และเส้นประสาท ได้ชัดเจนกว่าการตรวจแบบ X-rays
3. ราคาในการตรวจด้วยเครื่อง Ultrasound diagnostic มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการตรวจแบบ CT SCAN และการตรวจแบบ MRI ค่อนข้างมาก
4. เครื่องอัลตราซาวด์ สามารถตรวจประเมินเปรียบเทียบอีกข้างได้รวดเร็วกว่า ทำ MRI X-rays และ CT SCAN เช่น การตรวจเปรียบเทียบระหว่างเข่า 2 ข้าง

 

''