Skip to main content

เทคนิคบำบัดด้วยมือ (Manual therapy)

วิธีนี้คือการทำกายภาพบำบัดด้วยมือ เพื่อช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ลดอาการเจ็บปวด และเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ร่างกาย

เทคนิคบำบัดด้วยมือประกอบด้วย

นวด (Massage) นักกายภาพบำบัดจะนวดให้ผู้ป่วย โดยออกแรงกดลงไปตามร่างกาย การนวดจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว เพิ่มการไหลเวียนเลือด และลดอาการเจ็บปวดได้บ้าง

การดัดดึงข้อต่อ (Mobilization) ผู้ป่วยที่เนื้อเยื่อเกิดอาการตึงหรือข้อติด จะได้รับการขยับข้อต่อโดยนักกายภาพบำบัดจะพิจารณากระดูกและข้อต่อ และบิด ดึง หรือดันกระดูกและข้อต่อให้กลับเข้าตำแหน่งช้า ๆ การขยับข้อต่อจะช่วยให้เนื้อเยื่อที่อยู่รอบข้อต่อตึงน้อยลง รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นและจัดกระดูกให้อยู่ในแนวมากขึ้น

''

 

การออกกำลังกาย (Exercise) การออกกำลังกายคือกิจกรรมที่เพิ่มเติมมาจากกิจกรรมทั่วไปที่ทำในแต่ละวัน ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ความแข็งแรง ความทนทานของร่างกายและการทำงานประสานกันระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ  อีกทั้งเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายในการทำกิจกรรมแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

''

 

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยที่ทำกายภาพบำบัดประกอบด้วย

  • ยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) ลดอาการตึงแข็งของกล้ามเนื้อและข้อต่อ
  • การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle Strength) ออกกำลังกายที่ฝึกความสมดุลของร่างกาย เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในทุกๆส่วนของร่างกาย
  • การเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อ (ROM exercise) เป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อนั้นๆ ให้ดีขึ้น